субота, 29. април 2017.

IN ME­MO­RI­AM – NI­KO­LA KO­KA JAN­KO­VIĆ (1926–2017)


'Nje­gov Do­si­tej je go­spo­din ko­ji je, oslo­njen na štap, kre­nuo u šet­nju. Nje­gov Jo­a­kim Vu­jić se obra­ća pu­bli­ci, nje­gov pro­du­ho­vlje­ni Ni­ko­la Te­sla je za­gle­dan u de­lo­ve mo­to­ra i tran­sfor­ma­to­ra, ko­je dr­ži u ša­ka­ma, tra­že­ći u nji­ma od­go­vor na pi­ta­nja ko­ja sa­mo on mo­že da po­sta­vi', re­kao je pe­snik Lju­bo­mir Si­mo­vić o Jan­ko­vi­će­vim skulp­tu­ra­ma

Нема коментара: